měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 4
Dnes: 42
Týden: 412
Celkem: 295226
Počet kliků: 1882342
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.realpay.cz a kamenné prodejně uvedené

v sekci "kontakt", jehož provozovatelem a prodejcem zboží je firma realpay s.r.o. IČO: 29290996 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, nebo po telefonu u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva   a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem. 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v jiné formě objednávky. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů

o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

 

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do 7 dnů po obdržení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na meziprodej a prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události.

O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. 
Prodávající si vyhrazuje právo 2 dnů na aktualizaci nabízeného zboží na webu.

V případě meziprodeje zboží, může prodávající od objednávky odstoupit. V takovém případě bude kupující informován.
V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené. 
Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu, druhu zboží apod. Cena přepravného je zasíláno zákazníkovi spolu s informacemi o objednávaném zboží.
Zboží je zasíláno na dobírku, ve vyjímečných případech formou převodu na účet, není-li při objednávce sjednáno jinak.

 

Doprava a platba:

Dobírka ………….150kč

Převodem………..150kč

 

Č.ú. bude kupujícímu po dohodě zasláno na e-mailovou adresu.

 

IV. Storno objednávky ze strany kupujícího

Po potvrzení objednávky prodávajícím, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s prodávajícím. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 50% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky.

 

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele

a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem (do 30dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží bankovním převodem nebo hotovostním odběrem v kamenném obchodě (viz. kontakty). Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či na vrácení pouze poměrné částky

z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Kupující však nemůže odstoupit od kupních smluv podle odstavce 7 výše uvedeného zákona, zejména od dodávek zboží zvláště upraveného či sestaveného podle přání spotřebitele. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník. Vracení částky je možné pouze na bankovní účet kupujícího. Vrácení částky není možné provést formou úhrady na složenku.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b) výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele

c) zboží bylo během aktualizace webových stránek vyprodáno. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

VIII. Informace o cenách

Ceny v tomto e-shopu jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci obchodu se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujících.

Informace o stavu skladu a obrázky jsou informativní. Nemusí zobrazovat aktuální stav. Skladové informace zobrazují stavy jednotlivých skladů, nemusí zobrazovat aktuální stav pro expedici.